ũ

 

NURL

POSBANK BIGPOS 2150 스탠드 키오스크 카드전용
 글쓴이 : 누리테크
조회 : 263  

23823
 
     POSBANK BIGPOS 2150 스탠드 키오스크 카드전용 KIOSK ,
무인정산시스템, 무인포스기

  - KIOSK :  POSBANK BIGPOS 2150
  - KIOSK 종류 : 카드
  - 카드리더기: IC리더기
  - KIOSK프린터 : 내장프린터
  - 
  - 
    

  

-----------------------------------------------------------------------------

알림 : " 본 사이트의 내용물 및 이미지는 해당 저작권자인 누리테크 에 있습니다
           저작물을 불법이용시 법적인 제재가 가해질 수 있습니다. "